Tillbaka

Tävlingsvillkor – S23 Series Fototävling

 1. För att delta i tävlingen måste du vara 18 år eller äldre, vara bosatt i Danmark, Finland, Norge eller Sverige och ha en Galaxy S23 Series enhet. Tävlingen har endast ett (1) pris och därför också en (1) vinnare. Tävlingen arrangeras av Samsung Electronics Nordic AB ('Samsung') tillsammans med dess partner Workshop International Sweden AB ('Workshop'). Anställda hos Samsung (och anställdas närmaste familje- och hushållsmedlemmar) får inte delta i tävlingen.
 2. För att delta i tävlingen måste du ta ett foto på natten eller i en miljö med begränsat dagsljus (natur, stadsliv, selfie, restaurang, klubb etc.) med en Galaxy S23 Series enhet och ladda upp det till den särskilda hemsidan (www.sharetheepicnights.com). Det uppladdade fotot får inte retuscheras med hjälp av Photoshop eller någon annan professionell mjukvara eller applikation. Endast telefonens bildinställningar får användas. Dessutom måste du förse Samsung med information om din e-postadress, ditt bosättningsland och telefonens IMEI-nummer genom att fylla i formuläret på aktuell hemsida för att tillförsäkra dig om att du är berättigad att delta.
 3. Tävlingen börjar den 1 februari 2023 och slutar den 31 mars 2023. Vinnaren kommer att utses i april 2023 baserat på ett slumpmässigt urval. Efter att Samsung har kontrollerat att det vinnande bidraget är ett foto taget med en Galaxy S23 Series enhet kommer vinnaren att utses. Beslutet om vinnaren är slutgiltigt och bindande. Vinnaren kommer att kontaktas av Samsung via den e-postadress som han/hon uppgav vid registreringen.
 4. Priset består av en betald resa för två personer som äger rum någon gång mellan den 1 september 2023 och den 31 augusti 2024 (uppskattat värde är 300 000 - 500 000 kronor inklusive moms). Vinnaren kan välja en resa från sex olika destinationer spridda över hela världen (resans totala längd är 6–8 dagar), de specifika datumen för resan kommer att bestämmas av vinnaren. Transport, hotell och den av Samsung i förväg beslutade listan över aktiviteter, som vinnaren kan välja att delta i under resan, kommer att bokas och betalas av Workshop. Försäkring och transport till och från flygplatsen till vinnarens bostad kommer inte att täckas av Samsung eller Workshop och ska därför täckas av vinnaren.
 5. Vinnaren kommer att meddelas och kontaktas av Samsung via den e-postadress som vinnaren angett i ansökningsformuläret under april 2023. Vinnaren kommer också att publiceras på Samsungs webbsida, i sociala medier, i butiker och i tidningar. För att erhålla priset måste vinnaren svara Samsung inom två (2) veckor efter att ha blivit underrättad och kontaktad av Samsung. Om vinnaren inte svarar inom den aktuella tidsperioden kan Samsung välja en ny vinnare bland de andra deltagarna. Du samtycker härmed till och ger Samsung rätt att publicera och tillkännage ditt namn och ditt vinnande bidrag i Samsungs sociala mediekanaler, i butiker, till tidningar och på alla webbplatser inom Samsung-koncernen.
 6. Priset kan bli föremål för vinstskatt (inkomstskatt). För att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter är vinnaren, på begäran av Samsung eller dess dotterbolag, skyldig att uppge namn, adress och personnummer. Rapportering av skatt görs av Workshop och Workshop täcker inkomstskatterna och beräknar ett bruttobelopp för vinnaren.
 7. Du garanterar härmed att ditt bidrag är ditt eget originalarbete. Du är ensam ansvarig för alla inlämnade/uppladdade bilder och att du har nödvändiga rättigheter, godkännanden och samtycken från tredje part för att bilden ska kunna laddas upp på Samsungs webbsida, sociala medier, i butiker samt i tidningar och för att bilden ska kunna användas av Samsung. Den uppladdade bilden får inte vara tagen på en person, eller innehålla information om en person, såvida den tävlande inte inhämtat den porträtterade personens föregående samtycke. Samsung rekommenderar starkt att inte laddar upp bilder som du inte har alla rättigheter, licenser och samtycken till. Samsung ansvarar inte på något sätt för bilden, t.ex. för material som är potentiellt rasistiskt, våldsamt, sexistiskt, stötande eller på annat sätt olämpligt. Samsung ansvarar inte heller på något sätt för bilder som strider mot Samsungs riktlinjer eller företagsvärderingar. Samsung förbehåller sig rätten att ta bort material som i) på något sätt gör intrång eller sannolikt gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, ii) på något sätt är olagligt eller strider mot Samsungs riktlinjer eller företagsvärderingar, iii) på något sätt inte är förenliga med villkoren i detta dokument eller iv) som Samsung, efter egen bedömning, anser olämpligt.
 8. Du ger härmed Samsung och alla andra företag inom Samsung-koncernen en oåterkallelig, världsomfattande, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens att använda ditt bidrag i sin marknadsföring i två (2) år från det datum då du vann tävlingen. Följaktligen har Samsung en obegränsad rätt att använda, återskapa, anpassa, ändra, distribuera, publicera, visa upp bidraget för allmänheten i detta syfte inom den angivna tidsperioden.
 9. För att delta i tävlingen måste du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i personuppgiftspolicyn för tävlingar: Sådana personuppgifter kommer att samlas in, behandlas och lagras av Samsung i syfte att genomföra och administrera tävlingen (inklusive att kontakta och publicera vinnarna). Om du vinner tävlingen måste du dessutom, på Samsungs begäran, tillhandahålla Samsung ditt personnummer och, när det gäller norska medborgare, även inge en kopia av skattekortet (NO: skattekort) för att Samsung ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot skattemyndigheterna. Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445–4345, postbox 1235, 164 40, Kista, Sverige, är ansvarig för personuppgifterna. Samsung tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid behandling av personuppgifter. I enlighet med gällande rätt har du rätt att begära ut den information som vi samlar in om dig samt begära att vi korrigerar felaktigheter i denna information. Vidare har du rätt att invända mot eller begära att personuppgiftsbehandlingen begränsas, raderas eller säkerställa att informationen är överflyttbar. För att göra en begäran eller en förfrågan om dina rättigheter, eller om du har några frågor om hur Samsung behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta Samsung via vår särskilda GDPR-portal på https://www.samsung.com/request-desk eller på dataprotection.sena@samsung.com. Genom att delta i tävlingen accepterar du att vara bunden av dessa villkor och godkänner behandlingen och lagringen av dina personuppgifter i enlighet med vad som anges i personuppgiftspolicyn för tävlingar.
 10. Samsung förbehåller sig rätten att efter egen bedömning diskvalificera bidrag som inte anses uppfylla dessa villkor.
 11. För regler och villkor tillämpas svensk lag. Tvist mellan en konsument som är bosatt i Sverige och arrangören prövas av allmän domstol i Sverige. Deltagare kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden för att få tvist prövad i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten. Allmänna reklamationsnämndens adress är Box 174, 101 23 Stockholm och webbplatsens adress är www.arn.se.